Students

Graduate Students


Riku Nishio

Master

Life Science
Nishiura Station

Ryuya Akasaka

Master

Life Science
Nishiura Station

Katsuya Itabashi

Master

Life Science
Nishiura Station

Junki Ohtsuka

Master

Life Science
Nishiura Station


Undergraduate Students


Fourth year

Hiroaki Ii

Life Science
Nishiura Station

Koki Usami

Life Science
Nishiura Station

Ryota Kimura

Life Science
Nishiura Station

Ena Koyama

Environment Science
Funakoshi Station

Taichi Shiga

Life Science
Nishiura Station


Sakurako Doi

Life Science
Nishiura Station

Yumiko Nakayama

Life Science
Nishiura Station

Miku Noguchi

Environment Science
Funakoshi Station

Idsumi Makinose

Life Science
Nishiura Station

Kazumasa Mitani

Environment Science
Funakoshi Station


Third year

Hiroki Seike

Masashi Tsuda

Takumi Takahashi

Sota Mishima

Taiki Takechi

Hisanori Miyamoto Funakoshi Sta.

1289-1, Funakoshi, Ainan-cho Minamiuwa-gun, Ehime, 798-4205, Japan

tel. +81-895-82-1022

fax. +81-895-82-1026  

 

 Nishiura Sta.

25-1, Uchidomari, Ainan-cho Minamiuwa-gun, Ehime, 798-4206, Japan

tel. +81-895-73-7112

fax. +81-895-73-7113  

 

 Matsuyama Sta.

3, Bunkyocho, Matsuyama-shi, Ehime, 790-0826, Japan

tel. +81-89-927-8145

fax. +81-89-927-8820